Klantenservice

1. Algemene informatie
1. Algemene informatie
2. Bestellen & levering
2. Bestellen & levering
3. Betalen
3. Betalen
5. Garantie & retouren
4. Garantie & retouren
6. Winkels
5. Winkels
7. Contact
6. Contact
1. Algemeen

Onze garanties

De komst van je baby is al spannend genoeg.
Daarom is het fijn dat je bij ons weet waar je aan toe bent. Wij bieden niet alleen de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs, maar een tevreden klant staat bij ons ook hoog in het vaandel! Met onze goede service zetten wij bij Babydump de puntjes op de i. Dit betekent voor jou als klant het volgende:

Laagste prijsgarantie

1. Laagste prijsgarantie Bij Babydump koop je altijd tegen de laagste prijs. Heb je een artikel bij Babydump gekocht en zie je hetzelfde artikel elders voor een lagere prijs? Vraag dan het prijsverschil aan ons terug*.
* De prijsgarantie geldt voor artikelen die nieuw zijn, nabesteld kunnen worden en die onder dezelfde verkoop- en leveringsvoorwaarden en kortingen (hoe ook genaamd) verkocht worden. Het artikel wordt aangeboden bij een, door de leverancier officieel, erkend verkooppunt. Eventuele gratis artikelen worden meegerekend in de bepaling van het prijsverschil. De prijsgarantie is geldig tot twee weken na levering van de bestelling. De prijsgarantie geldt alleen voor Nederlandse en Belgische winkels.

Gratis bezorging

2. Gratis bezorging Bij Babydump wordt je bestelling vanaf € 35,- gratis bij je thuisbezorgd in Nederland en België.

Snelle levering

3. Snelle levering Op werkdagen vóór 19:00 uur besteld morgen in huis, ook ‘s avonds en op zaterdag. Mits het artikel voorradig is en verzonden kan worden per post.

Laagste prijsgarantie

4. Kwaliteitsgarantie Bij Babydump koop je altijd kwaliteit. Je mag er dan ook vanuit gaan dat alle artikelen 100% in orde zijn. De kwaliteit van een artikel wordt bepaald door de fabrikant. Heb je toch een klacht? Uiteraard zorgen wij ervoor dat deze met de grootste zorg wordt behandeld.

Laagste prijsgarantie

5. Geen aanbetaling Bij Babydump profiteer je van het feit dat je geen aanbetaling hoeft te doen, wanneer je de artikelen later geleverd wil hebben of wanneer ze nog niet op voorraad zijn. We reserveren de artikelen voor je zodat je ze geleverd krijgt op het moment dat voor jou het beste uitkomt!

Laagste prijsgarantie

6. Retourgarantie Wij nemen alle eventuele risico’s voor onze rekening. Mocht je zwangerschap onverhoopt teleurstellend aflopen, dan nemen wij alle artikelen die je bij Babydump gekocht hebt retour en ontvang je je geld terug. Zijn de artikelen nog niet geleverd, dan betalen wij je de eventuele aanbetaling terug.

Mogen wij je een handje helpen?

Wat heb je nodig? Door de grote hoeveelheid verschillende baby producten die er te koop zijn, kan het lastig zijn om te bepalen wat je nodig hebt. Daarom hebben wij een handige lijst gemaakt met de producten die wij aanraden om in huis te hebben wanneer je baby wordt geboren.

Bekijk onze 'Handje helpen' lijst

Algemene voorwaarden

Download / Print Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Branchegarantie
Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Babydump B.V.
Handelend onder de naam/namen:
- Babydump B.V.

Vestigingsadres:
Nijnselseweg 26
5492 HE Sint-Oedenrode

Telefoonnummer: +31 (0)499 – 460 800

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
Op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: vragen@baby-dump.nl

KvK-nummer: 17173294
Btw-identificatienummer: NL814092172B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

  a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund, ingaande de dag na ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Privacybeleid

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Babydump B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
2. wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
3. wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
5. wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Babydump B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

1. NAW gegevens
2. Telefoonnummer
3. Factuuradres
4. E-mailadres
5. Geslacht
6. (Verwachte)geboortedatum

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via het door u gekozen e-mailadres de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld de vervoerder) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld de vervoerder). Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Nieuwsbrief en gratis cadeaupakket

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of acties. Na inschrijving voor de nieuwsbrief ontvangt u gemiddeld 2 keer per week via het opgegeven e-mailadres een nieuwsbrief met hierin onze laatste aanbiedingen en acties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

U kunt op onze website een cadeaubon aanvragen waarmee u gratis ons cadeaupakket kunt afhalen in één van onze winkels. Wanneer u de cadeaubon voor het cadeaupakket aanvraagd wordt u tevens ingeschreven voor onze nieuwsbrief. De door u opgegeven NAW gegevens en (verwachte) geboortedatum worden hierbij uitsluitend gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief op u af te stemmen.

 

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

 

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit (bijvoorbeeld de vervoerder, postverwerker, garantieverlener of leverancier etc.) of indien dit wettelijk verplicht is.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

 

** Cookies**

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, voor een optimale werking van onze website, worden er ook via derden die door ons zijn ingeschakeld cookies geplaatst.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

1. Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord
2. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan het 'slotje' in adresbalk van uw browser.
3. Wij laten geregeld veiligheidsscans maken van onze website door ForusP.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Babydump B.V.
Nijnselseweg 26
5492 HE Sint-Oedenrode

 

E-mail: vragen@baby-dump.nl
Telefoon: +31 (0)499-460800

Laagste prijsgarantie

Bij Babydump hanteren wij een altijd laagste prijsgarantie*. Dit houdt in dat je bij Babydump voorafgaand aan de bestelling, tijdens een lopende bestelling en 14 dagen na de levering van de bestelling altijd in aanmerking komt voor een eventuele prijscorrectie als je het elders bij een van onze concurrenten goedkoper hebt gezien. Als je elders een prijs goedkoper tegenkomt kun je contact opnemen met onze klantenservice, zij helpen je graag verder de bestelling aan te passen.

 

* Voorwaarden Laagste prijsgarantie:

 • 1. Het maximaal 14 dagen geleden is dat je je aankoop bij Babydump gedaan hebt.
 • 2. Het aangeboden artikel nieuw en direct leverbaar is.
 • 3. Het artikel wordt aangeboden bij een, door de leverancier officieel, erkend Nederlands of Belgisch verkooppunt.
 • 4. Het artikel onder dezelfde verkoop-, leverings- en actievoorwaarden en mogelijke kortingen (hoe ook genaamd) verkocht wordt. Eventuele verzendkosten, leveringskosten, gratis artikelen en/of tweelingkortingen worden meegerekend in de bepaling van het prijsverschil.

Tweelingkorting

Bij Babydump hebben wij een tweelingkorting*. Dit houdt in dat bij elk artikel welke in tweevoud wordt besteld vanwege de zwangerschap van een meerling, er 15% korting op het 2de bestelde artikel komt. Ideaal voor als je bijvoorbeeld in verwachting bent van een tweeling en op zoek bent naar de nieuwste spullen voor het aankomende ouderschap.

 

 

* Voorwaarden Tweelingkorting:

 • 1. De tweelingkorting wordt niet dubbel gerekend, de maximale korting welke verstrekt wordt op het twééde (zelfde) artikel is 15%.
 • 2. De korting is niet geldig i.c.m. andere lopende acties.
 • 3. Hoogste korting geldig. Als je bijvoorbeeld al een korting van 20% op een autostoel hebt, dan kan maar een van de kortingen gelden. In het geval van het voorbeeld krijg je dus of 15% op het 2de artikel of de geldige kortingen die al op het product zitten.
 • 4. De korting geldt niet op geneesmiddelen, boeken en cadeaukaarten. 
 • 5. Prijs- en modelwijzigingen zijn voorbehouden. 

Werken bij Babydump

Tijd voor een nieuwe uitdaging?

Met 12 filialen in Nederland en 2 in België biedt Babydump niet alleen de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs, maar een tevreden klant staat ook hoog in het vaandel. Met onze topservice en de beste garanties maakt Babydump het verschil. Ben jij enthousiast, klantvriendelijk, leergierig en zie jij jezelf al deel uitmaken van ons team? Dan is werken bij Babydump echt iets voor jou!

Interesse? Klik dan op de button hieronder om onze vacatures te bekijken. Je kunt direct solliciteren en jouw cv en motivatie toevoegen.

Werken bij Babydump

Hoe worden de Babydump reviews verzameld?

Babydump verzameld reviews via zowel de Babydump website als via Trustpilot.

Babydump website: Onze klanten kunnen na aankoop een review op de Babydump website achter laten bij de gekochte producten. Om te kunnen garanderen dat er alleen echte reviews worden getoond, dient de klant ingelogd zijn op hun Babydump account en wordt de review alleen getoond als het product daadwerkelijk gekocht is via dit Babydump account.

Trustpilot: Babydump verzameld reviews via Trustpilot op de pagina https://nl.trustpilot.com/review/www.baby-dump.nl. Trustpilot biedt consumenten de mogelijkheid om een review achter te laten of de bestelling goed is afgewerkt. Omdat alle reviews moeten voldoen aan de richtlijnen van Trustpilot kun je ervan uitgaan dat deze reviews echt zijn. De richtlijnen van kun je nalezen op https://nl.legal.trustpilot.com/for-reviewers/guidelines-for-reviewers

2. Bestellen & levering

Hoe kan ik iets bestellen bij Babydump?

Kom voor een uitgebreid advies naar één van 14 winkels. In onze ruim opgezette winkels kun je genieten van een unieke shopbeleving. Babydump biedt het grootste assortiment babykamers, kinderwagens en autostoeltjes. Alle bekende merken zijn op een unieke manier gepresenteerd. In onze coffeecorner kunt u heerlijk ontspannen en gebruik maken van een gratis kop koffie of thee. Onze verkoopadviseurs heten u graag van harte welkom om u te voorzien van een passend advies bij de aankoop van uw babyartikelen.

In ons huidige drukke leven heb je misschien niet altijd tijd om in één van onze 14 winkels langs te komen. Daarom bieden we bij Babydump ook verschillende manieren om op afstand te winkelen.

 • Webshop (TIP! direct verwerkt) Bezoek onze website en shop wanneer jou dit uitkomt. Wanneer je een product wilt bestellen klik je op de groene knop om het product in je winkelmandje te plaatsen. Heb je alle producten in je winkelmandje zitten, dan rond je de bestelling eenvoudig af door in het winkelmandje op de groene knop "Afrekenen" te klikken. Log in op je account of registreer jezelf om bij een volgende bestelling niet nog een keer alles te hoeven invullen. Nadat je bent ingelogd kies je eenvoudig de gewenste lever- en betaalmethode. Klik op afrekenen om de bestelling te betalen. Na je bestelling ontvang je een e-mail ter bevestiging.
 • Telefonisch Bel hiervoor naar telefoonnummer +31(0)499-460800 en kies voor optie 1.
 • Live Chat Maak gebruik van de live chat functie op onze website.
 • Whatsapp Stuur een Whatsapp bericht naar +31(0)499-460800.
 • E-mail Stuur een e-mail naar vragen@baby-dump.nl, vermeld in de e-mail je naam, adres, telefoonnummer en uiteraard de producten die je wilt bestellen.

 

Meer advies nodig?

Wil je graag persoonlijk advies of heb je toch de informatie die je zocht niet gevonden? Wij helpen je graag verder. Bezoek één van onze 14 winkels of krijg advies op afstand via één van onze contactmogelijkheden.

Click en Collect. Hoe werkt het?

Als een product op voorraad is in één van onze 14 winkels, dan kun je deze vaak dezelfde dag nog afhalen in onze winkel.

 • 1. Bestel het gewenste artikel. Klik bij het product op "Bekijk winkelvoorraad hier" en kijk of je product aanwezig is in een winkel bij jou in de buurt.
 • 2. Plaats het product in het winkelmandje en klik in het winkelmandje op "Afrekenen".
 • 3. Log in of vul je gegevens in.
 • 4. Kies bij de levermethode voor afhalen in de winkel
 • 5. Je krijgt van ons bericht zodra je bestelling klaar ligt in de door jou gekozen winkel

Uit welke levermethodes kan ik kiezen?

Bij Babydump wordt je bestelling vanaf € 35,- gratis thuisbezorgd. Ook is het mogelijk een bestelling op te halen in één van onze 14 winkels of bij een DPD Pickup Parcelshop in de buurt.

Je kunt kiezen uit de volgende levermethodes

 • Verzending via DPD Ontvang je bestelling via de pakketdienst van DPD. Deze levermethode kan gekozen worden voor alle producten m.u.v. meubels en zware producten, zoals babykamers en boxen. Zijn de artikelen op voorraad en bestel je voor 19.00 uur, dan wordt jouw bestelling direct verwerkt en verzonden via DPD. De aflevering vindt doorgaans de volgende werkdag plaats. Ben je niet thuis tijdens het aflevermoment dan laat de bezorger een briefje achter dat het pakket opnieuw aangeboden wordt of afgeleverd wordt op een DPD Pickup Parcelshop in de buurt.
 • Levering via Babydump bezorgservice Grote en zware producten verzenden we niet met pakketdiensten om te voorkomen dat de artikelen beschadigen. Babydump heeft een eigen bezorgservice zodat we garant kunnen staan voor een correcte aflevering van jouw bestelling. Onder grote en zware producten verstaan we met name meubels zoals babykamers en boxen. Bij de producten die in deze categorie vallen dien je rekening te houden met een levertijd van 5-10 werkdagen vanaf het bestelmoment. De producten dienen dan uiteraard wel voorradig te zijn. Je wordt door onze planning vooraf geïnformeerd over de mogelijke bezorgdatums, dit gebeurd doorgaans via e-mail. 2 dagen voor levering word je geïnformeerd over het tijdsblok van de levering.
  Ook is het mogelijk de meubels te laten monteren door onze vakbekwame monteurs. Hiervoor berekenen we een extra meerprijs. Je vindt hier de montage tarieven.
 • Afhalen in één van onze winkels Je kunt jouw bestelling tevens in één van onze winkels afhalen. Is de bestelling in de gekozen winkel voorradig, dan wordt deze direct gereserveerd en ontvang je een e-mail zodra deze gereed is om op te halen.

Wanneer wordt mijn bestelling geleverd?

Bij ieder product kun je zien of het product op voorraad is en hoe snel deze geleverd kan worden. De meeste voorradige producten kunnen dezelfde dag nog via DPD verzonden worden.

Wanneer je bestelling via DPD wordt verzonden ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres een Track and Trace code waarmee je de bestelling kunt volgen.

Voor 19:00 uur besteld op: Eerst mogelijke leverdag door DPD:
Maandag Dinsdag
Dinsdag Woensdag
Woensdag Donderdag
Donderdag Vrijdag
Vrijdag Zaterdag
Zaterdag Dinsdag

 

Babydump bezorgdienst

Grote/zware meubels, zoals babykamers of boxen, worden binnen 5-10 werkdagen via onze eigen bezorgdienst geleverd. Omdat onze bezorgers per dag aan een regio in Nederland/België gebonden zijn kunnen wij op het moment van bestellen geen precieze leverdatum opgeven. Je ontvangt na het plaatsen van je bestelling een e-mail om een leverafspraak in te plannen. Zijn één of meerdere producten niet op voorraad, dan ontvang je ongeveer 2 weken voor levering een e-mail om een leverafspraak in te plannen..

 

 

Afhalen in één van onze winkels

Wil je de bestelling in één van onze 14 winkels afhalen? Klik dan bij het product om te kijken of deze in de winkel op voorraad is. Als het product in de winkel op voorraad is, dan wordt deze direct (binnen 1 dag) geserveerd in onze winkel. Is het product niet op voorraad in de winkel, maar wel op voorraad in ons magazijn, dan wordt deze binnen één week aangeleverd naar de door jou gekozen winkel.

Wanneer het product niet op voorraad is zie je bij het product direct vanaf welke datum deze geleverd kan worden.

Wat zijn de verzendkosten?

Bij Babydump wordt uw bestelling vanaf € 35,- gratis thuisbezorgd. Ook is het mogelijk een bestelling op te halen in één van onze 14 winkels of bij een DPD Pickup Parcelshop in de buurt. Voor bestellingen onder de € 35,- berekenen wij € 3,50 verzendkosten.

Je kunt kiezen uit de volgende levermethodes

 • Verzending via DPD Ontvang je bestelling via de pakketdienst van DPD. Deze levermethode kan gekozen worden voor alle producten m.u.v. meubels en zware producten, zoals babykamers en boxen. Zijn de artikelen op voorraad en bestel je voor 19.00 uur, dan wordt jouw bestelling direct verwerkt en verzonden via DPD. De aflevering vindt doorgaans de volgende werkdag plaats. Ben je niet thuis tijdens het aflevermoment dan laat de bezorger een briefje achter dat het pakket opnieuw aangeboden wordt of afgeleverd wordt op een DPD Pickup Parcelshop in de buurt.
 • Levering via Babydump bezorgservice Grote en zware producten verzenden we niet met pakketdiensten om te voorkomen dat de artikelen beschadigen. Babydump heeft een eigen bezorgservice zodat we garant kunnen staan voor een correcte aflevering van jouw bestelling. Onder grote en zware producten verstaan we met name meubels zoals babykamers en boxen. Bij de producten die in deze categorie vallen dien je rekening te houden met een levertijd van 5-10 werkdagen vanaf het bestelmoment. De producten dienen dan uiteraard wel voorradig te zijn. Je wordt door onze planning vooraf geïnformeerd over de mogelijke bezorgdatums, dit gebeurd doorgaans via e-mail. 2 dagen voor levering word je geïnformeerd over het tijdsblok van de levering.
  Ook is het mogelijk de meubels te laten monteren door onze vakbekwame monteurs. Hiervoor berekenen we een extra meerprijs. Je vindt hier de montage tarieven.
 • Afhalen in één van onze winkels Je kunt jouw bestelling tevens in één van onze winkels afhalen. Is de bestelling in de gekozen winkel voorradig, dan wordt deze direct gereserveerd en ontvang je een e-mail zodra deze gereed is om op te halen.

 

Levering in Duitsland

Levering in Duitsland is geheel kosteloos voor bestellingen vanaf € 35,- die per post verzonden kunnen worden. Levering in Duitsland met de Babydump bezorgservice is kosteloos tot 75 km over de grens. Vanaf 75 km wordt er individueel beoordeeld welke extra kosten er berekend worden.

Kan ik mijn bestelde babykamer ook laten monteren?

Je kunt de bestelde babykamer ook laten monteren. Onze ervaren monteurs doen dit dan meteen bij de aflevering van de babykamer. Aan het laten monteren van de babykamer zitten echter wel extra kosten. Wanneer je babykamer gemonteerd wordt kan het langer duren voor wij de bestelling kunnen inplannen in onze bezorgdienst.

Extra montagekosten:

3-delige babykamer € 120,-
2-delige babykamer € 70,-
Wandrek Gratis
Ledikant € 20,-
Commode € 50,-
Hanglegkast € 50,-
Nachtkastje € 20,-
Ladenkast € 20,-
Speelgoedkist € 20,-
Box met of zonder lade € 20,-
Wieg € 20,-

 

In verband met beperkte ruimte in de wagen/of het retour laden van goederen is het niet mogelijk om verpakkingsmateriaal e.d. mee retour te nemen. Wij verzoeken je vriendelijk zelf voor afvoer hiervan zorg te dragen.

Voorwaarden:

 • 1. Onder een 3-delige babykamer verstaan we een ledikant + commode + hanglegkast
 • 2. Onder een 2-delige babykamer verstaan we een ledikant + commode
 • 3. Wandrekken worden niet opgehangen door onze monteurs
 • 4. Monteren in Duitsland tot 75 km over de grens
 • 5. Showmodellen worden nooit bezorgd
 • 6. Bezorgen op de Waddeneilanden gaat middels externe vervoerders (geen montage mogelijk!!!)

Wil je de bestelling laten monteren, neem dan contact op met Babydump. Je hoort dan meteen wat dit kost. Contact opnemen kan via telefoon: +31(0)499-460800 of e-mail: planning@baby-dump.nl

3. Betalen

Op welke manieren kan ik betalen bij Babydump?

Je kunt je bestelling bij Baby-Dump op verschillende manieren betalen.

 • iDeal: Wanneer je bestelt via internet kun je gebruik maken van het iDeal betaalsysteem. Tijdens het bestellen kom je vanzelf op de site voor internet-bankieren van jouw bank. Hier hoef je alleen maar in te loggen en akkoord te geven voor de betaalopdracht. Baby-Dump accepteert iDeal betalingen via Buckaroo.
 • Klarna: Wil je eerst de artikelen zien voor je betaalt, kies dan voor achteraf betalen via Klarna. Na ontvangst van je bestelling ontvang je een e-mail vanuit Klarna met de factuur en een betaallink. Via deze betaallink betaal je eenvoudig de bestelling. Via de Klarna app heb je ten alle tijden inzicht in je openstaande bedragen en bestedingsruimte. Voor het betalen via Klarna berekenen wij € 1,95 transactiekosten. Let op! Bij retour sturen van je order zullen de kosten van Klarna open staan en dien je deze gewoon te betalen.
 • Giftcards/Babycadeaubon: Je kunt jouw Babydump Giftcard of Babycadeaubon gebruiken om de bestelling (gedeeltelijk) te betalen op onze webshop. Wanneer je kiest om via een giftcard te betalen, kom je op de betaalpagina van Buckaroo. Hier vul je het kaartnummer en de pin in om te betalen. Bestel je voor een groter bedrag dan het saldo op je giftcard, dan betaal je eerst een gedeelte met het saldo van de giftcard. Vervolgens krijg je automatisch de optie om het restant via één van onze andere betaalmethodes te betalen. LET OP! Er kan online maximaal € 50,- per order betaald worden via een giftcard. Dit is een wettelijke bepaling vanuit de Europese Unie.
 • Creditcard: Maak gebruik van het gemak van betalen met je creditcard. Baby-Dump accepteert creditcardbetalingen via Buckaroo. Bij het afronden van je bestelling kom je vanzelf op de betaalpagina van Buckaroo. Op deze pagina kun je eenvoudig en veilig je creditcardbetaling afronden.
 • Bancontact/Mister Cash: Woon je in België, gebruik dan het gemak van betalen met je bankkaart via Bancontact/Mister Cash. Bij het afronden van je bestelling kom je vanzelf op de website voor internet bankieren van jouw bank. Hier hoef je alleen maar in te loggen en akkoord te geven op de betaalopdracht.
 • Contant in winkel: Kies je ervoor om de bestelling af te halen in een van onze filialen, heb je ook de mogelijkheid om de bestelling contant, met pin of met creditcard aan de kassa te betalen.
 • Overmaken per bank: Bepaal zelf wanneer je wenst te betalen. Nadat je op de bestelpagina op "Afrekeken" klikt ontvang je een e-mail met een betaalverzoek vanuit Buckaroo. Maak het te betalen bedrag over via de instructies in deze e-mail. Let op! Uw order wordt pas geplaatst en verwerkt, nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Hoe ontvang ik een bevestiging van mijn betaling?

We versturen je factuur digitaal. Na het plaatsen van je bestelling ontvang je een bevestiging via het ingevoerde e-mailadres. De factuur sturen we digitaal mee wanneer je pakket naar je onderweg is. Ook ontvang je bij verzending een e-mail met jouw track & trace-code. In jouw besteldoos vind je geen pakbon of factuur. Je kunt dus met een gerust hart een online bestelling plaatsen om iemand te verrassen.

Zijn de getoonde bedragen inclusief BTW en eventuele andere heffingen?

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen (bv. verwijderingsbijdrage) en exclusief de eventuele verzendkosten.

4. Garantie & retouren

Ik wil graag een artikel ruilen / retourneren. Hoe doe ik dit?

Bij Babydump kun je een artikel binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling gratis ruilen of retourneren*. Hier vind je antwoord op al je vragen rondom de voorwaarden en kan je de retourzending aanmaken.

 

1. Download ons retourformulier en print deze uit. Je kunt ook gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping.

2. Vul het formulier zo volledig mogelijk in.
3. Graag het retourformulier en een kopie van het aankoopbewijs (bijvoorbeeld de aankoopfactuur) bijvoegen in de doos.
4. Plak de doos zorgvuldig dicht.
5. Meld je pakket aan bij DPD. Tijdens het aanmelden kies je meteen de DPD Pickup Parcelshop waar je het pakket naar toe wilt brengen.

6. Na het aanmelden ontvang je een e-mail vanuit DPD met de verzendinstructies en het verzendlabel. Bewaar deze e-mail met de retourzending goed.
7. Plak het verzendlabel die bij het aanmelden bij DPD hebt gekregen op de doos.
8. Breng het pakket naar de DPD Pickup Parcelshop die hebt gekozen tijdens het aanmelden bij DPD.

 

Via onze winkel

Je kunt voor ruilen / retourneren ook bij een van de Babydump filialen terecht. Neem dan wel het artikel en de kassabon/afleverbon/geprinte orderbevestiging mee. Onze medewerkers in het filiaal werken de retourname dan meteen af. Het betaalde bedrag voor het artikel wordt contant terugbetaald (bij grote bedragen wordt het geld overgemaakt naar je bank-/girorekening).

Verwerkingsproces retournering

Op het moment dat je het artikel retour stuurt, duurt het altijd even voordat deze door ons in ontvangst genomen kan worden. Normaliter duurt het 2-3 werkdagen voordat het pakket door DPD wordt afgeleverd. Zodra het pakket bij ons is afgeleverd, wordt deze uiteraard zo spoedig mogelijk verwerkt. Ons streven is om dit af te handelen binnen 1-3 werkdagen. Bij annulering ontvang je zo snel mogelijk en uiterlijk met 14 dagen na ontvangst het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending retour, mits het de complete bestelling betreft.

Retouradres Babydump

Babydump B.V. Afdeling retouren
Nijnselseweg 26
5492 HE Sint-Oedenrode

 

* Voorwaarden ruilen of retourneren:

 • 1. Artikelen mogen enkel binnen 14 dagen na ontvangst retour gestuurd worden. De termijn van 14 dagen gaat in op de dag dat u het laatste artikel van uw bestelling heeft ontvangen. Nadat u op duidelijke wijze (bijvoorbeeld e-mail, schriftelijk of per post) heeft aangegeven te willen ruilen / retourneren heeft u nog 14 dagen om het artikel te retourneren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
 • 2. Voedingsartikelen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken kunnen in verband met hygiëne niet retour gestuurd worden.
 • 3. Stuur de artikelen compleet (inclusief alle toebehorende items bij het artikel) retour in de originele staat en in de originele verpakking. Bij beschadigde of incomplete artikelen zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren.
 • 4. De terugbetaling wordt uitgevoerd op hetzelfde rekeningnummer waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een andere betaalmethode heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
 • 5. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de artikelen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hoe kan ik (een gedeelte van) mijn bestelling annuleren?

Wanneer je een bestelling of enkele artikelen uit een bestelling wilt annuleren, neem dan contact op met Babydump. Dit kan via telefoon: +31(0)499-460800 of e-mail: vragen@baby-dump.nl

Hoe krijg ik mijn geld terug wanneer ik een artikel retour stuur?

Terugbetaling geschiedt in eerste instantie met dezelfde betaalwijze als waarmee de aankoop is gedaan (indien technisch mogelijk), tenzij je het bedrag liever op een andere wijze terugbetaald krijgt. Wanneer je een artikel in een van de Babydump filialen terugbrengt, dan kun je het betaalde bedrag (inclusief eventueel door jou betaalde bezorgkosten) voor het artikel retour pinnen (bij grote geldbedragen wordt het geld overgemaakt naar je bank-/girorekening). Als je een artikel zelf terugzendt of wanneer Babydump deze bij je komt ophalen (op afspraak), dan wordt het betaalde bedrag voor het teruggezonden artikel (inclusief eventueel door jou betaalde bezorgkosten) zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 14 dagen nadat je Babydump op de hoogte hebt gebracht van het herroepen van de aankoop, terugbetaald.

Teleurstellende zwangerschap

Bij een teleurstellende zwangerschap kun je de ongebruikte artikelen retourneren naar Babydump. Na ontvangst van de artikelen ontvang je van ons het volledige aankoopbedrag terug ongeacht de 14 dagen termijn. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice via telefoon: 0031(0)499-460800 of e-mail: vragen@baby-dump.nl.

Artikel is beschadigd

Heb je een beschadigd/verkeerd artikel ontvangen of is het artikel incompleet geleverd, neem dan contact op met onze klantenservice via telefoon: +31(0)499-460800 of e-mail: vragen@baby-dump.nl.

Onze medewerkers bespreken dan meteen met je hoe de klacht opgelost kan worden.

Heb ik garantie op artikelen?

Als het door jou bestelde artikel een gebrek vertoont, waardoor je het niet kunt gebruiken zoals je mocht verwachten, dan kun je een beroep doen op de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Veiligheidswaarschuwingen

Bij Babydump vinden we kwaliteit en veiligheid van het hoogste belang. Wij volgen daarom alle geldende wet- en regelgevingen. Eventuele waarschuwingen en/of terugroepacties worden dan ook strict opgevolgd.

Hieronder vindt je een overzicht van alle veiligheidswaarschuwingen en terugroepacties.

Britax Römer Baby-Safe 5Z2

Wij hebben van Britax Römer een vrijwillige terugroeping van producten ontvangen voor de autostoel Britax Römer Baby-Safe 5Z2. Britax Römer heeft besloten om deze vrijwillige terugroeping uit te voeren in verband met een potentieel veiligheidsrisico, bij bepaalde Baby-Safe 5Z2 autostoeltjes, wanneer u het autostoeltje buiten de auto draagt.

Bekijk via de onderstaande knop de terugroepmelding met hierin alle informatie over de vrijwillige terugroeping. In de terugroepmelding staat ook hoe u controleert of dit probleem op uw product van toepassing is en hoe uw autostoel vervangen kan worden door een nieuwe veilige versie van het product, de Baby-Safe PRO.


Dubatti by Britax Römer Baby-Safe 5Z2

Wij hebben van Britax Römer een Vrijwillige terugroeping van producten ontvangen voor de autostoel Dubatti By Britax Römer Baby-Safe 5Z2. Britax Römer heeft besloten om deze vrijwillige terugroeping uit te voeren in verband met een potentieel veiligheidsrisico, bij bepaalde Baby-Safe 5Z2 autostoeltjes, wanneer u het autostoeltje buiten de auto draagt.

Bekijk via de onderstaande knop de terugroepmelding met hierin alle informatie over de vrijwillige terugroeping. In de terugroepmelding staat ook hoe u controleert of dit probleem op uw product van toepassing is en hoe uw autostoel vervangen kan worden door een nieuwe veilige versie van het product.


Veiligheidswaarschuwing BamBam Speenkoord

Wij hebben van BamBam een veiligheidswaarschuwing betreffende het BamBam Speenkoord (artikelnummer 51051 – EAN Code: 8711811088355), omdat er geconstateerd is dat het speenkoord niet voldoet aan de veiligheidsnormen voor speelgoed en speenkoorden. Van het speenkoord is na een stootproef gebleken dat de kralen los kunnen komen, waardoor er gevaar bestaat op verstikking als een kind dit in de mond stopt.

Omdat dit gevaar oplevert mag het speenkoord niet meer verkocht en gebruikt worden. Bekijk via de onderstaande knop de veiligheidswaarschuwing.

Hoe kan ik mijn oude elektrische apparaat inleveren?

Wanneer je een nieuw elektrisch apparaat koopt kun je soortgelijke oude apparaten kosteloos inleveren. Je kunt dit op één van de volgende manieren doen:

 • 1. Is het apparaat nog bruikbaar: Als het apparaat nog behoorlijk functioneert, waarom niet wegschenken aan iemand die het nog kan gebruiken: een kennis, een vereniging, een school of een jeugdbeweging? Of geef herbruikbare toestellen nog een tweede leven via een Kringlopwinkel. Na een opknapbeurt wordt het apparaat verkocht voor een verminderde prijs.
 • 2. Inleveren bij de gemeente: Je kunt oude en gebruikte elektrische apparaten in leveren bij de gemeente. De manier hoe je dit moet doen verschilt per gemeente. Neem contact op met je gemeente om te weten hoe dit in jouw gemeente geregeld is.
 • 3. Inleveren bij een inleverpunt: Bij ongeveer 100 grote winkels kun je gratis oude kleine elektrische apparaten inleveren. Je kunt het dichtstbijzijnde inleverpunt eenvoudig vinden via: Inleverpunt zoeken.
 • 4. Inleveren bij één van onze winkels: Wanneer je een nieuw elektrisch apparaat in onze winkel aanschaft kun je soortgelijke oude apparaten direct in de winkel inleveren. Zorg er wel voor dat het oude apparaat leeg en schoon is (vrijgemaakt van vloeistoffen en vetten).

Zorg er wel voor dat:

 • 1. Het apparaat in een stevige verpakking met passende afmetingen zit of anders in een afgesloten zak die niet kan scheuren.
 • 2. Het apparaat leeg en schoon is (vrijgemaakt van vloeistoffen en vetten).
 • 3. Eventuele losse onderdelen goed zijn vastgezet en dat het geheel goed verpakt is, zodat het apparaat tijdens het vervoer geen schade kan veroorzaken aan andere pakketten.
 • 4. Het pakket niet groter is dan 175cm x 78cm x 58 cm en niet zwaarder is dan 30 kilo.
5. Winkels

Babydump Amsterdam

Winkel Amsterdam
 
Winkel Amsterdam2

Adresgegevens

Babydump Amsterdam

Woonplaza A2
Sijsjesbergweg 28
1105 AL Amsterdam
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Amsterdam

Babydump Capelle a/d IJssel

Winkel Capelle ad IJssel
 
Winkel Capelle ad IJssel2

Adresgegevens

Babydump Capelle aan den IJssel

Woonboulevard Capelle XL
Lylantse Baan 7D
2908 LG Capelle aan den IJssel
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Capelle aan den IJssel

Babydump Duiven

Winkel Duiven
 
Winkel Duiven2

Adresgegevens

Babydump Duiven

Bedrijventerrein Graafstaete
Lithograaf 13
6921 VA Duiven
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Duiven

Babydump Eindhoven - Son

Winkel Eindhoven Son
 
Winkel Eindhoven Son2

Adresgegevens

Babydump Eindhoven - Son

Meubelplein Ekkersrijt
Ekkersrijt 4090
5692 DA Son
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Eindhoven - Son

Babydump Groningen

Winkel Groningen
 
Winkel Groningen2

Adresgegevens

Babydump Groningen

Woonboulevard Hoendiep
Protonstraat 12C
9743 AL Groningen
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Groningen

Babydump Hellendoorn

Winkel Hellendoorn
 
Winkel Hellendoorn2

Adresgegevens

Babydump Hellendoorn

Ommerweg 17
7447 RA Hellendoorn
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Hellendoorn

Babydump Hoogeveen

Winkel Hoogeveen
 
Winkel Hoogeveen2

Adresgegevens

Babydump Hoogeveen

Griendtsveenweg 20
7901 EA Hoogeveen
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Hoogeveen

Babydump Houten

Winkel Houten
 
Winkel Houten2

Adresgegevens

Babydump Houten

Bedrijvencentrum de Meerpaal
Duwboot 59
3991 CE Houten
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Houten

Babydump Leeuwarden

Winkel Leeuwarden
 
Winkel Leeuwarden2

Adresgegevens

Babydump Leeuwarden

Bedrijventerrein De Zwette III
Kelvinstraat 9
8912 AN Leeuwarden
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Leeuwarden

Babydump Leiderdorp

Winkel Leiderdorp
 
Winkel Leiderdorp2

Adresgegevens

Babydump Leiderdorp

Woonboulevard De Baanderij
Vlasbaan 10
2352 AH Leiderdorp
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Leiderdorp

Babydump Maastricht

Winkel Maastricht
 
Winkel Maastricht2

Adresgegevens

Babydump Maastricht

Cabergerweg 10
6217 SC Maastricht
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 21:00
Vrijdag 10:00 - 17:30
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Maastricht

Babydump Roosendaal

Winkel Roosendaal
 
Winkel Roosendaal2

Adresgegevens

Babydump Roosendaal

Admiraal Lonckestraat 1
4702 XH Roosendaal
Nederland

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 17:30
Dinsdag 10:00 - 17:30
Woensdag 10:00 - 17:30
Donderdag 10:00 - 17:30
Vrijdag 10:00 - 21:00
Zaterdag 10:00 - 17:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (2e Pinksterdag)
  winkel open van 12:00 tot 17:00
 • Vrijdag, 29 november 2024 (Black Friday)
  winkel open van 10:00 tot 21:00
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 
 • Woensdag, 25 december 2024 (1e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 26 december 2024 (2e Kerstdag)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Bekijk Babydump Roosendaal

Babydump Gent

Winkel Gent
 
Winkel Gent2

Adresgegevens

Babydump Gent

Antwerpsesteenweg 885-889
9041 Gent
België

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 18:30
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 18:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart)
  winkel gesloten
 • Vrijdag, 1 November 2024 (Allerheiligen)
  winkel gesloten
 • Maandag, 11 November 2024 (Wapenstilstand)
  winkel gesloten
 
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 • Woensdag, 25 december 2024 (Kerstmis)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Leg jouw geboortelijst aan bij Babydump Gent

Wil je graag persoonlijk advies bij het aanleggen van jouw geboortelijst. Onze medewerkers staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te voorzien van een deskundig advies. Je bent van harte welkom!
Plan hieronder eenvoudig je afspraak met één van onze adviseurs.

Babydump Mechelen

Winkel Mechelen
 
Winkel Mechelen2

Adresgegevens

Babydump Mechelen

Winkelpark Malinas
Nora Tilleylaan 36
2800 Mechelen
België

 

Openingstijden

Maandag 10:00 - 18:00
Dinsdag 10:00 - 18:00
Woensdag 10:00 - 18:00
Donderdag 10:00 - 18:00
Vrijdag 10:00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 18:00

Gewijzigde openingstijden

 • Maandag, 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
  winkel gesloten
 • Donderdag, 15 augustus 2024 (O.L.V. Hemelvaart)
  winkel gesloten
 • Vrijdag, 1 November 2024 (Allerheiligen)
  winkel gesloten
 • Maandag, 11 November 2024 (Wapenstilstand)
  winkel gesloten
 
 • Dinsdag, 24 december 2024 (Kerstavond)
  winkel open van 10:00 tot 17:00
 • Woensdag, 25 december 2024 (Kerstmis)
  winkel gesloten
 • Dinsdag, 31 december 2024 (Oudejaarsdag)
  winkel open van 10:00 tot 17:00

Leg jouw geboortelijst aan bij Babydump Mechelen

Wil je graag persoonlijk advies bij het aanleggen van jouw geboortelijst. Onze medewerkers staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je te voorzien van een deskundig advies. Je bent van harte welkom!
Plan hieronder eenvoudig je afspraak met één van onze adviseurs.

6. Contact

Contact via e-mail

Stel je vraag via e-mail. Wij zullen je e-mail zo spoedig mogelijk beantwoorden. Graag vragen we je om jouw ordernummer en/of het artikelnummer in de mail te vermelden.

WhatsApp

Stel je vraag via WhatsApp en we zullen zo snel mogelijk reageren. We zijn via Whatsapp bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17:30 (met uitzondering van feestdagen).

Om met ons te WhatsAppen voeg je ons telefoonnummer +31(0)499-460800 (geen 06) toe aan je contacten. Het is niet mogelijk om met ons te bellen via WhatsApp. Wij kunnen geen klachten of garantie aannemen via Whatsapp, voor het aanmelden van een klacht of garantie stuur je een e-mail naar vragen@baby-dump.nl.

Contact via WhatsApp

Telefonisch contact

We zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:30 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur (met uitzondering van feestdagen) op telefoonnummer +31 (0)499 – 460 800.

Social Media

Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de nieuwste producten, de scherpste acties en doe mee met leuke winacties!

Heb je een vraag? Ook via social media zijn wij bereikbaar. Stel je vraag via Facebook of Instagram en we zullen zo snel mogelijk reageren. We zijn via social media bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17:30 (met uitzondering van feestdagen). Wij kunnen geen klachten of garantie aannemen via social media, voor het aanmelden van een klacht of garantie stuur je een e-mail naar vragen@baby-dump.nl.

Oval loader